Programa Acustica

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAŢI

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE FUNDAMENTALE

SPECIALIZAREA: TERMOFIZICA SI AERODINAMICA

NIVEL: MASTER

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

ACUSTICĂ

 

 

 

Disciplina se studiază în semestrul XI                                                           

Repartiţia de ore săptămânală este: 

Curs - 2 ore, Aplicaţii -1 oră, în sem. XI                                             

                                                                                                 

Curs 28 ore                                                                    

Aplicaţii 14 ore

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Acustică” cuprinde într-o formă unitară principalele cunoştinţe de acustică necesare viitorului specialist. Prezentarea scoate în evidenţă atât rolul informativ, cât şi cel formativ al acusticii, ca disciplină fundamentală a procesului de învăţământ tehnic.

            Cursul prezintă o sistematizare a noţiunilor şi un echilibru privind derularea diferitelor capitole, conform cerinţelor învătământului modern. S-a urmărit să se dezvolte studentului la master un mod de gândire ştiinţific, în scopul de a-i asigura acestuia capacitatea de aplicare rapidă în practică a cunoştinţelor şi posibilitatea de a participa el însuşi la realizarea de noi tehnologii bazate pe metode proprii.

            Unele probleme sunt tratate pe scurt, bazându-se pe cunoştinţele anterioare ale studentului sau pe dorinţa acestuia de a se informa suplimentar în cazul în care aceste probleme i-au stârnit interesul. Altele, cu deosebire aplicaţiile în tehnică, sunt prezentate pe larg, cu trimiteri la situaţii practice.

            Cursul este alcătuit din 12 capitole (din care amintim: Emiţători acustici, Măsurarea parametrilor câmpului acustic,  Analiza armonică a sunetelor, Efecte şi aplicaţii ale undelor acustice, Fundamentele controlului poluării sonore, Standardele analizei zgomotului) cuprinzând principalele domenii ale acusticiii, în corelaţii strânse cu implicaţiile pe care le au în dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi ingineriei tehnologice, iar aparatul matematic utilizat este elevat.

Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât şi prin lucrări practice şi aplicaţii principiale. Laboratorul si seminarul au rolul de a obişnui studentul cu aparatura ce se foloseşte în practică şi de a materializa cunoştinţele teoretice dobândite la curs, iar aplicaţiile principiale sunt necesare înţelegerii fenomenelor fizice ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

2. Conţinutul ştiinţific al cursului

 

Cap. 1

Introducere

 

Cap. 2

Caracteristicile fizice generale ale undelor acustice

 

2.1 

Frecvenţa  

 

 

2.2 

Amplitudinea  

 

 

2.3 

Intensitatea

 

 

2.4 

Timbrul

 

 

2.5 

Viteza sunetului

 

 

2.6 

Refracţia, reflexia şi interferenţa

Cap. 3 

Oscilaţii şi unde mecanice

 

 

3.1

Oscilatorul armonic liniar

 

 

3.2

Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice,  de aceeaşi frecvenţă, pe aceeaşi direcţie

 

3.3

Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice,  de frecvenţe puţin diferite, pe aceeaşi direcţie 

 

3.4

Compunerea a două mişcări oscilatorii armonice, de aceeaşi frecvenţă, pe direcţii perpendiculare

 

3.5

Oscilaţii amortizate

 

 

3.6  

Oscilaţii întreţinute

 

Cap. 4 

Unde elastice

 

 

4.1

Clasificarea diferitelor tipuri de unde

 

4.2 

Ecuaţia undelor

 

 

4.3

Presiunea şi intensitatea undelor

 

4.4 

Viteza de propagare a undelor

 

 

4.5

Interferenţa undelor

 

 

4.6 

Efectul Doppler

 

 

4.7

Absorbţia undelor elastice

 

 

4.8 

Atenuarea energiei undelor

 

 

4.9

Reflexia şi refracţia undelor

 

 

4.10

difracţia şi difuzia undelor

 

Cap. 5 

Emiţători acustici

 

 

5.1

Coarda elastică

 

 

5.2

Bara vibrantă

 

 

5.3

Tuburi sonore

 

 

5.4

Membrana vibrantă

 

 

5.5

Placa vibrantă

 

 

5.6

Unde acustice balistice

 

 

5.7

Emiţători ultraacustici

 

 

5.8

Infrasunete

 

 

5.9

Radiaţia acustică

 

 

5.10

Emisia acustică a suprafeţelor plane circulare sau dreptunghiulare

Cap. 6

Măsurarea parametrilor câmpului acustic

 

6.1

Detecţia undelor acustice, măsurarea intensităţii şi presiunii acustice

 

6.2

Măsurarea frecvenţei 

 

6.3

Măsurarea lungimii de undă

 

6.4

Măsurarea atenuării undelor acustice

 

6.5

Măsurarea vitezei undelor acustice

Cap. 7 

Analiza armonică a sunetelor

 

7.1

Analiza sunetului

 

7.2

Analiza unor sunete simple

 

7.3

Analiza unor efecte neliniare

Cap. 8

Caracteristici de audibilitate

 

8.1

Nivele acustice

 

8.2

Calităţile sunetului

 

8.3

Durata sunetului

Cap. 9

Urechea şi vocea umană

 

9.1

Urechea umană

 

9.2

Vocea umană

Cap. 10

Efecte şi aplicaţii ale undelor acustice

 

10.1 

Infrasunete

 

10.2 

Sunete

 

10.3 

Ultrasunete

Cap. 11

Fundamentele controlului poluării sonore

 

11.1 

Planificarea împotriva bruiajelor zgomotoase

 

11.2 

Prezicerea nivelului de zgomot în exterior

 

11.3 

Controlul zgomotului la sursă

 

11.4

Controlul zgomotului între sursă şi receptor

 

11.5

Controlul zgomotului la receptor

 

11.6

Ecranarea sunetului

Cap. 12

Standardele analizei zgomotului

 

12.1

Scopuri şi obiective

 

12.2

Analiza zgomotului din traficul rutier

 

12.3

Analiza zgomotului din traficul aerian

 

12.4

Analiza zgomotului din traficul feroviar

 

12.5

Analiza zgomotului din oraşe

 

12.6

Analiza zgomotului de la locul de muncă

 

12.7

Audiometrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conţinutul lucrărilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aparatele şi dispozitivele de măsură a mărimilor acusticii pe care viitorii specialisti le vor întâlni în cadrul activităţilor din teren. Pentru fiecare aparat şi dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire şi principiile de funcţionare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreţinerii şi reglării acestor dispozitive.

 

 Structura lucrărilor aplicative:

 

 

1

Măsurarea atenuării undelor acustice

2

Măsurarea intensităţii acustice cu metoda termocuplului

3

Compunerea oscilaţiilor paralele şi a oscilaţiilor perpendiculare

4

Determinarea vitezei sunetului  în aer prin metoda compunerii  oscilaţiilor perpendiculare

5

Determinarea vitezei sunetului în apă cu ajutorul camerei de rezonanţă

6

Determinarea vitezei sunetului printr-o tijă metalică cu ajutorul tubului Kundt

7

Determinarea evoluţiei unui sistem instabil din măsurători ale parametrilor undelor acustice

8

Determinarea unor parametri ai unui sistem coloidal folosind măsurători acustice

9

Palpatoare ultrasonice

10

Metode de defectoscopie ultrasonică

11

Determinarea vitezei ultrasunetelor în lichide

12

Analiza zgomotului din traficul rutier

 

4. Modul de evaluare a cunoştinţelor.

 

            Conform planului de învăţământ, disciplina se încheie cu examen la sfârşitul semestrului de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele  semestrului de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. şi să obţină minimul nota 7 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică şi probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conţine două subiecte teoretice şi două aplicaţii.

            Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris şi formează nota finală a disciplinei.

 

5. Bibliografie

 

          1.          Amza, G. ş.a. (1988), Sisteme ultraacustice, Ed. Tehnică, Bucureşti

        2.          Bădărău, E. şi Grumăzescu, M. (1961), Bazele acusticii moderne, Ed.Acad., Bucureşti

          3.          Bohăţiel, T. şi Năstase, E. (1980), Defectoscopie ultrasonică fizică şi tehnică, Ed. Tehnică, Bucureşti

          4.          Constantinescu, P. şi Nemeş, A. (1967), Controlul prin ultrasunete al metalelor şi îmbinărilor sudate, Ministerul de construcţii pentru industria chimică şi rafinării, Bucureşti

           5.          Constantinescu, G. (1985), Teoria sonicităţii, Ed. Acad., Bucureşti

           6.          Crawford, F. (1983), Unde -curs Berkeley, vol.III, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti

           7.          Dima,V. (1994), Acustica, Ed. Universităţii Bucureşti

           8.          Drăgan, O. ş.a. (1983), Ultrasunete de mari energii, Ed. Acad., Bucureşti

           9.          Marinescu, N.I. (1986), Prelucrări cu ultrasunete, Ed. Tehnică, Bucureşti

         10.      McClements, D.J. (1992), Developments in Acoustics and Ultrasonics, 165-181, IOP Publ., Bristol, UK

          11.      Mihu, P.V. (1965), Mecanică şi acustică, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti

         12.      Nagy, I şi Vasilescu, V. (1984), Ultrasunetele în medicină şi biologie, Ed. Medicală, Bucureşti

         13.      Picu, M., Dan, V. şi Tudose, C., (1997), Effect of ultrasounds on microorganisms development, Romanian J. Biophys., vol. 7, nr.3-4

        14.      Picu, M., Tudose, C., (1998) Măsurări nedistructive ale adâncimii stratului cementat, Comisia de Acustică, 13-14 oct, Sesiunea de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române, Caietul 28, 163-166, Ed. Academiei Române.

          15.      Picu, M. (1999), Fizica, Ed. Academica, Galaţi

          16.      Picu, M. (1999) defectoscopie ultrasonică, Ed. Academica

          17.      Picu, M., Tudose, C., (1999) Simulare numerică a propagării ultrasunetelor în plăci subţiri, generate printr-un puls laser, Comisia de Acustică, 7-8 oct, Sesiunea de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române, Caietul 29, 169-174, Ed. Academiei Române

          18.      Picu, M. şi Tudose, C. (2000), Progrese în aplicarea controlulului defectoscopic cu ultrasunete în industria construcţiilor de maşini, Chişinău

          19.      Picu, M., Picu, A., (2003) About the noise level in Braila, Proceeding of the First International Conference on Environmental Research and Assesment, Bucharest,     March 23-27

         20.      Picu, M., Tudose, C., Picu, A., Factori care influenţează rezultatele examinărilor ultrasonice, 6th COMEFIM Conference on Fine Mechanic and Mechatonic, COMEFIM’6 2002, Romania, Brasov, 10-12 october 2002

         21.      Scheffel,M. şi Ştiucă, P. (1989), Dispozitive cu ultrasunete, Ed. Tehnică, Bucureşti

22.      Tudose, C. (1995), Fizica ultrasunetelor-Aplicaţii în industria alimentară, Universitar Aliment, Galaţi

 

                                                                                                                             Intocmit,

Prof. dr. fiz. Mihaela PICU


Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04