Constructii Urbane

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAȚI 

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE FUNDAMENTALE

SPECIALIZAREA: CONSTRUCTII

PROFIL: INGINERIE URBANA

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

FIZICĂ

 

 

 

Disciplina se studiază în semestrele II și III                                                       Curs 56 ore

Repartiția de ore săptămânală este:                                                                    Aplicații 28 ore

Curs - 2 ore, Aplicații -1 oră, în sem. II                                            

Curs - 2 ore, Aplicații -1 oră, în sem.III

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Fizic㔠cuprinde într-o formă unitară și quasicompletă principalele cunoștințe de fizică necesare viitorului inginer. Prezentarea scoate în evidență atât rolul informativ, cât și cel formativ al fizicii, ca disciplină fundamentală a procesului de învățământ tehnic.

            Cursul prezintă o sistematizare a noțiunilor și un echilibru privind derularea diferitelor capitole, conform cerințelor învătământului modern. S-a urmărit să se dezvolte studentului un mod de gândire științific, în scopul de a-i asigura acestuia capacitatea de aplicare rapidă în practică a cunoștințelor și posibilitatea de a participa el însuși la realizarea de noi tehnologii bazate pe odei proprii.

            Unele probleme sunt tratate pe scurt, bazându-se pe cunoștințele anterioare ale studentului sau pe dorința acestuia de a se informa suplimentar în cazul în care aceste probleme i-au stârnit interesul. Altele, cu deosebire aplicațiile în tehnică, sunt prezentate pe larg, cu trimiteri la situații practice.

            Cursul cuprinde principalele domenii ale fizicii, în corelații strânse cu implicațiile pe care le au în dezvoltarea științei, tehnicii și ingineriei tehnologice.

            Aparatul matematic utilizat este elevat, fără a depăși nivelul pregătirii studenților la momentul respectiv.

            Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât și prin lucrări practice și aplicații principiale. Laboratorul are rolul de a obișnui studentul cu aparatura ce se folosește în practică și de a materializa cunoștințele teoretice dobândite la curs, iar aplicațiile principiale sunt necesare înțelegerii fenomenelor fizice ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

 

2. Conținutul științific al cursului

 

Cap. 1

Bazele mecanicii clasice

1.1              Cimematica punctului material

1.2              Viteza, acceleratia

1.3              Ecuatiile miscarii uniforme si variate

1.4              Miscarea circulara

1.5              Dinamica punctului material

1.6              Lucrul mecanic și energia cinetică în cazul punctului material

1.7              Forțe conservative. Energia potențială

1.8              Coordonate și impulsuri generalizate

1.9              Principii variaționale

1.10          Ecuațiile lui Lagrange

1.11          Ecuațiile lui Hamilton

1.12          Conservarea energiei mecanice totale

1.13          Conservarea impulsului mecanic total

1.14          Conservarea momentului cinetic total

 

Cap. 2

Oscilații și unde

2.1      Oscilații elastice ideale

2.2      Compunerea oscilațiilor armonice

2.3      Oscilații amortizate

2.4      Oscilații întreținute

2.5      Unde elastice

2.6      Ecuația de propagare a undelor

2.7      Efectul Doppler-Fizeau

 

Cap. 3

Elemente de acustică

3.1     Considerații generale

3.2     Sunete

3.3     Ultrasunete

3.4     Alicațiile ultrasunetelor în tehnică

 

Cap. 4

Miscarea corpului rigid

4.1          Cinematica corpului rigid

4.2          Centrul de masa

4.3          Momentul cinetic si momentul de inertie

4.4          Legile miscarii de rotatie

4.5          Efectul giroscopic

 

Cap. 5

Statica

5.1          Echilibrul fortelor

5.2          Sisteme de forte concurente. Momentul fortei

5.3          Sisteme de forte paralele. Cuplul de forte

5.4          Centrul de greutate

5.5          Echilibrul corpurilor sub actiunea gravitatiei

5.6          Masini simple: parghii, scripeti, planul inclinat, pana surubul

5.7          Randamentul masinilor simple  

 

 

Cap. 6

Fizica fluidelor

6.1          Statica și dinamica fluidelor. Elemente generale

6.2          Presiunea hidrostatica

6.3          Legea lui Arhimede pentru fluide. Plutirea corpurilor.

6.4          Fluide perfecte. Curgerea stationara.

6.5          Dinamica fluidelor reale

6.6          Miscarea corpurilor prin fluide

 

Cap. 7

Temperatura. Cantitate de caldura

7.1          Echilibrul termic. Temperatura empirica

7.2          Scara absoluta a temperaturii

7.3          Interpretarea cinetico-moleculara a temperaturii

7.4          Lucrul mecanc si cantitatea de caldura

7.5          Masurarea cantitatii de caldura

7.6          Principiul echivalentei dintre lucrul mecanic si caldura

7.7          Calorimetrie

 

Cap. 8

Proprietatile termice ale gazelor

8.1          Gaze ideale. Legile gazelor ideale

8.2          Energia interna a unui gaz perfect

8.3          Transformari quasistatice ale gazelor. Lucrul mecanic efectuat

8.4          Fenomene de transfer.

8.5          Gaze reale

 

Cap. 7

Elemente de termodinamică

7.1     Sistem termodinamic. Caracteristici

7.2      Primul principiu al termodinamicii

7.3      Principiul al doilea al termodinamicii

7.4      Motoare termice

7.5      Potențiale termodinamice

7.6            Principiul al treilea al termodinamicii

 

Cap. 8

Proprietati termice ale solidelor si lichidelor. Fenomene de suprafata

8.1          Dilatarea corpurilor solide

8.2          Dilatarea corpurilor lichide

8.3          Alte proprietati termice ale lichidelor si solidelor

8.4          Presiune moleculara

8.5          Tensiune superficiala

8.6          Presiunea sub o suprafata curba de lichid

8.7          Fenomene la contactul lichid-solid. Adeziune si capilaritate

 

Cap. 9

Schimbarea starii de agregare

9.1          Topirea si solidificarea

9.2          Vaporizarea si condensarea

9.3          Sublimarea si desublimarea

9.4          Punctul triplu

9.5          Higrometrie

 

Cap. 10

Electromagnetism

10.1     Electrostatica

10.2     Electrocinetica

10.3     Magnetismul

10.4          Câmpul electromagnetic

 

Cap. 11

Optică ondulatorie

11.1     Interferența luminii

11.2     Difracția luminii

11.3          Polarizarea luminii

 

Cap. 12

Bazele mecanicii cuantice

12.1     Radiația termică

12.2     Efectul fotoelectric si efectul Compton

 

Cap. 13

Elemente de fizica solidului

13.1     Starea solidă. Caracteristici

13.2     Proprietățile termice ale solidelor

13.2     Proprietățile electrice ale solidelor

13.2     Proprietățile magnetice ale solidelor

 

 

3. Conținutul lucrărilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmărește familiarizarea studenților cu aparatele și dispozitivele de măsură a mărimilor fizice pe care viitorii ingineri le vor întâlni în cadrul activităților din teren. Pentru fiecare aparat și dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire și principiile de funcționare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreținerii și reglării acestor dispozitive.

 

 

Structura lucrărilor aplicative:

 

1.      Mărimi și unități de măsură fundamentale în fizică. Metode generale de măsură. Calculul erorilor în cazul măsurătorilor directe și indirecte. Protecția muncii.

2.      Studiul masinilor simple : parghii, troliul, scripeti, planul inclinat, pana, surubul.

3.      Studiul oscilațiilor amortizate si a oscilațiilor întreținute.

4.      Determinarea parametrilor undelor acustice in solide lichide si gaze.

5.      Defectoscopie ultrasonică. Prezentarea palpatoarelor normale și înclinate, mono - și dublu cristal și a palpatoarelor speciale. Studiul undelor elastice prin intemediul ecourilor apărute pe ecran. Determinarea poziției unui defect: tipul defectului, adâncime, depărtare față de palpator, înclinare.

6.      Metoda de determinare a presiun hidrostatice, legea lui Arhimede pentru lichide.

7.      Determinarea prin metode calorimetrice a caldurii specifice a unui material necunoscut.

8.      Studiul dilatarii corpurilor solide

9.      Măsurarea temperaturii cu ajutorul termorezistenței. Determinarea experimentală a dependenței de temperatură a rezistivității.

10.  Măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplului. Calculul diferenței de potențial dintre două metale diferite.

11.  Determinarea tensiunii superficiale. Studiul capilaritatii

12.  Măsurarea rezistențelor cu montajul "amonte" si "aval". Realizarea experimentală a circuitelor electrice; interschimbabilitatea aparatelor de măsură.

13.  Studiul legilor transportului de energie prin radiație.

14.  Colocviul final

 

4. Modul de evaluare a cunoștințelor.

 

            Conform planului de învățământ, disciplina se încheie cu examen la sfârșitul fiecărui semestru de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele fiecărui semestru de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. și să obțină minimul nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică și probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conține două subiecte teoretice și două aplicații.

            Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris și formează nota finală a disciplinei la sfârșitul fiecărui semestru de studiu.

 

5. Bibliografie

 

1.      Ciobanu, G., ș.a. (1983), Fizica moleculară, termodinamica și fizica statistică, Editura Didactică și Pedagogică, București

2.      Georgescu, L., ș.a., (1983), Fizica stării lichide, Editura Didactică și Pedagogică, București

3.      Hristev, A., (1982), Mecanica și acustica, Editura Didactică și Pedagogică, București

4.      Iacob, C., (1980), Mecanica, teoretică, Editura Didactică și Pedagogică, București

5.      Ința, I., (1985), Complemente de fizică, Editura Didactică și Pedagogică, București

6.      Mercheș, I. ș.a., (1983), Mecanica analitică și a mediilor deformabile, Editura Didactică și Pedagogică, București

7.      Picu, M., (1999), Fizica, Editura Academica, Galați

8.      Picu, M., (1999), defectoscopie ultrasonică, Editura Academica, Galați

9.      Picu, M., (2001), Culegere de probleme de fizică, Centrul de multiplicare al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati

10.  Picu, M., (2002), Lucrări practice de fizică, Centrul de multiplicare al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati

11.  Picu, M., (2003), Acustica,  Editura Academica, Galați

12.  Picu, M., (2003), Lucrări de laborator de acustică,  Centrul de multiplicare al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati

13.  Ene, A si Picu, M., (1994), Culegere de probleme de mecanică și acustică Ed. Universității „Dunărea de Jos” din Galați

14.  Calderon, F. si Picu, M., (2003),  Sisteme disperse, Centrul de multiplicare al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati

15.  Sterian, P. și Stan, M., (1985), Fizica, Editura Didactică și Pedagogică, București

16.  Tudose, C., ș.a. (1981), Fizică, Editura didactică și pedagogică, București

 

 

                                                                                                   

Prof. univ. dr. fiz. Mihaela PICU

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane