Programa Mecanica

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAȚI

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE FUNDAMENTALE

SPECIALIZAREA:

PROFIL: MECANIC

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

FIZICĂ

 

Disciplina se studiază în semestrele III și IV                                                     Curs 56 ore

Repartiția de ore săptămânală este:                                                                    Aplicații 28 ore

Curs - 2 ore, Aplicații -1 oră, în sem. III                                             

Curs - 2 ore, Aplicații -1 oră, în sem.IV

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Fizic㔠cuprinde într-o formă unitară și quasicompletă principalele cunoștințe de fizică necesare viitorului inginer. Prezentarea scoate în evidență atât rolul informativ, cât și cel formativ al fizicii, ca disciplină fundamentală a procesului de învățământ tehnic.

            Cursul prezintă o sistematizare a noțiunilor și un echilibru privind derularea diferitelor capitole, conform cerințelor învătământului modern. S-a urmărit să se dezvolte studentului un mod de gândire științific, în scopul de a-i asigura acestuia capacitatea de aplicare rapidă în practică a cunoștințelor și posibilitatea de a participa el însuși la realizarea de noi tehnologii bazate pe odei proprii.

            Unele probleme sunt tratate pe scurt, bazându-se pe cunoștințele anterioare ale studentului sau pe dorința acestuia de a se informa suplimentar în cazul în care aceste probleme i-au stârnit interesul. Altele, cu deosebire aplicațiile în tehnică, sunt prezentate pe larg, cu trimiteri la situații practice.

            Cursul este alcătuit din nouă capitole (din care amintim: Oscilații și unde elastice, Elemente de termodinamică, Electromagnetism, Optica ondulatorie, Elemente de fizica solidului, Bazele mecanicii cuantice) cuprinzând principalele domenii ale fizicii, în corelații strânse cu implicațiile pe care le au în dezvoltarea științei, tehnicii și ingineriei tehnologice.

            Aparatul matematic utilizat este elevat, fără a depăși nivelul pregătirii studenților la momentul respectiv.

            Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât și prin lucrări practice și aplicații principiale. Laboratorul are rolul de a obișnui studentul cu aparatura ce se folosește în practică și de a materializa cunoștințele teoretice dobândite la curs, iar aplicațiile principiale sunt necesare înțelegerii fenomenelor fizice ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

2. Conținutul științific al cursului

 

Cap. 1

Bazele mecanicii clasice

1.1  Dinamica punctului material

1.2  Lucrul mecanic și energia cinetică în cazul punctului material

1.3  Forțe conservative. Energia potențială

1.4  Coordonate și impulsuri generalizate

1.5  Principii variaționale

1.6  Ecuațiile lui Lagrange

1.7  Ecuațiile lui Hamilton

1.8  Conservarea energiei mecanice totale

1.9  Conservarea impulsului mecanic total

1.10 Conservarea momentului cinetic total

 

6 ore

Cap. 2

Oscilații și unde

2.1 Oscilații elastice libere

2.2 Compunerea oscilațiilor armonice

2.3 Oscilații amortizate

2.4 Oscilații întreținute

2.5 Unde elastice

2.6 Ecuația de propagare a undelor

2.7 Efectul Doppler-Fizeau

6 ore

Cap. 3

Elemente de acustică

3.1 Considerații generale

3.2 Sunete

3.3 Ultrasunete

3.4 Alicațiile ultrasunetelor în tehnică

2 ore

Cap. 4

Elemente de teoria relativității restrânse

4.1 Relațiile de transformare ale lui Galilei

4.2 Experimentul lui Michelson-Morley

4.3 Principiile relativității restrânse

2 ore

Cap. 5

Fizica fluidelor

5.1 Statica și dinamica fluidelor

5.2 Dinamica fluidelor reale

4 ore

Cap. 6

Teoria cinetico-moleculară a gazelor

6.1 Gaze ideale

6.2 Fenomene de transfer.

6.3 Gaze reale

2 ore

Cap. 7

Elemente de termodinamică

7.1 Sistem termodinamic. Caracteristici

7.2 Primul principiu al termodinamicii

7.3 Principiul al doilea al termodinamicii

7.4 Potențiale termodinamice

7.5 Principiul al treilea al termodinamicii

8 ore

Cap. 8

Electromagnetism

8.1 Electrostatica

8.2 Electrocinetica

8.3 Magnetismul

8.4 Câmpul electromagnetic

10 ore

Cap. 9

Optică ondulatorie

9.1 Interferența luminii

9.2 Difracția luminii

9.3 Polarizarea luminii

4 ore

Cap. 10

Bazele mecanicii cuantice

10.1 Radiația termică

10.2 Efectul fotoelectric

10.3 Efectul Compton

2 ore

Cap. 11

Elemente de fizica solidului

11.1 Starea solidă. Caracteristici

11.2 Proprietățile termice ale solidelor

11.2 Proprietățile electrice ale solidelor

11.2 Proprietățile magnetice ale solidelor

7 ore

Cap. 12

Elemente de fizică nucleară

12.1 Caracteristicile nucleelor

12.2 Dezintegrări radioactive

12.3 Interacția radiațiilor nucleare cu substanța. Aplicații

3 ore

 

3. Conținutul lucrărilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmărește familiarizarea studenților cu aparatele și dispozitivele de măsură a mărimilor fizice pe care viitorii ingineri le vor întâlni în cadrul activităților din teren. Pentru fiecare aparat și dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire și principiile de funcționare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreținerii și reglării acestor dispozitive.

 

Structura lucrărilor aplicative:

 

1.      Mărimi și unități de măsură fundamentale în fizică. Metode generale de măsură. Calculul erorilor în cazul măsurătorilor directe și indirecte. Protecția muncii.

2.      Măsurarea rezistențelor cu montajul "amonte". Realizarea experimentală a circuitelor electrice; interschimbabilitatea aparatelor de măsură.

3.      Măsurarea rezistențelor cu montajul "aval". Realizarea experimentală a circuitelor electrice; interschimbabilitatea aparatelor de măsură.

4.      Defectoscopie ultrasonică. Prezentarea palpatoarelor normale și înclinate, mono - și dublu cristal și a palpatoarelor speciale. Studiul undelor elastice prin intemediul ecourilor apărute pe ecran

5.      Etalonarea defectoscopului. Studiul etaloanelor A1, A2, A3 - calibrarea după ISO 9001.

6.      Determinarea poziției unui defect: tipul defectului, adâncime, depărtare față de palpator, înclinare.

7.      Măsurarea temperaturii cu ajutorul termorezistenței. Determinarea experimentală a dependenței de temperatură a rezistivității.

8.      Măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplului. Calculul diferenței de potențial dintre două metale diferite.

9.      Determinarea vâscozității unui fluid prin metoda Stokes.

10.  Studiul prismei optice. Măsurarea unghiului prismei și a unghiului limită; mersul razelor prin prismă.

11.  Studiul rețelei de difracție. Determinarea experimentală a fenomenelor de difracție și de interferență a luminii.

12.  Studiul legilor transportului de energie prin radiație. Corpul negru și determinarea constantei lui Stefan-Boltzmann

13.  Studiul dependenței de temperatură a conductivității semiconductorilor.

14.  Studiul diodei semiconductoare. Determinarea curentului de tăiere.

 

4. Modul de evaluare a cunoștințelor.

 

            Conform planului de învățământ, disciplina se încheie cu examen la sfârșitul fiecărui semestru de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele fiecărui semestru de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. și să obțină minimul nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică și probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conține două subiecte teoretice și două aplicații.

            Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris și formează nota finală a disciplinei la sfârșitul fiecărui semestru de studiu.

 

5. Bibliografie

 

1.          Picu, M., (1999), Fizica, Editura Academica, Galați

2.          Sterian, P. și Stan, M., (1985), Fizica, Editura Didactică și Pedagogică, București

3.          Tudose, C., ș.a. (1981), Fizică, Editura didactică și pedagogică, București

4.          Bejan, A., (1988), Fizica, Editura All, București

5.          Ciobanu, G., ș.a. (1983), Fizica moleculară, termodinamica și fizica statistică, Editura Didactică și Pedagogică, București

6.          Dolacan, V., (1982), Fizica joncțiunilor semiconductoare, Editura Academiei R.S.R., București

7.          Einstein, A., (1957), Teoria relativității, Editura Tehnică, București

8.          Gavrilă, H., ș.a., (1998), Teoria modernă a câmpului magnetic și aplicații, Editura All, București

9.          Georgescu, L., ș.a., (1983), Fizica stării lichide, Editura Didactică și Pedagogică, București

10.      Hristev, A., (1982), Mecanica și acustica, Editura Didactică și Pedagogică, București

11.      Iacob, C., (1980), Mecanica, teoretică, Editura Didactică și Pedagogică, București

12.      Ignat, M., (1981), Întrebări și exercitii de fizică statistică și termodinamică, Editura Științifică și Enciclopedică, București

13.      Ința, I., (1985), Complemente de fizică, Editura Didactică și Pedagogică, București

14.      Mercheș, I. ș.a., (1983), Mecanica analitică și a mediilor deformabile, Editura Didactică și Pedagogică, București

 

 

                                                                                                                Intocmit,

Prof. univ. dr. fiz. Mihaela PICU

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04