Programa IEDM

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS” din GALATI

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE FUNDAMENTALE

SPECIALIZREA: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

PROFIL: INGINERIE ECONOMICĂ

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

FIZICĂ

 

 

 

Disciplina se studiaza în semestrele II si III                                                              Curs 56 ore

Repartitia de ore saptamânala este:                                                                    Aplicatii 28 ore

Curs - 2 ore, Aplicatii -1 ore, în sem. II                                            

Curs - 2 ore, Aplicatii -1 ore, în sem.III

 

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Fizică” cuprinde într-o formă unitară şi quasicompletă principalele cunoştinţe de fizică necesare viitorului inginer. Prezentarea scoate în evidenţă atât rolul informativ, cât şi cel formativ al fizicii, ca disciplină fundamentală a procesului de învăţământ tehnic.

            Cursul prezintă o sistematizare a noţiunilor şi un echilibru privind derularea diferitelor capitole, conform cerinţelor învătământului modern. S-a urmărit să se dezvolte studentului un mod de gândire ştiinţific, în scopul de a-i asigura acestuia capacitatea de aplicare rapidă în practică a cunoştinţelor şi posibilitatea de a participa el însuşi la realizarea de noi tehnologii bazate pe odei proprii.

            Unele probleme sunt tratate pe scurt, bazându-se pe cunoştinţele anterioare ale studentului sau pe dorinţa acestuia de a se informa suplimentar în cazul în care aceste probleme i-au stârnit interesul. Altele, cu deosebire aplicaţiile în tehnică, sunt prezentate pe larg, cu trimiteri la situaţii practice.

            Cursul este alcătuit din nouă capitole (din care amintim: Oscilaţii şi unde elastice, Elemente de termodinamică, Electromagnetism, Optica ondulatorie, Elemente de fizica solidului, Bazele mecanicii cuantice) cuprinzând principalele domenii ale fizicii, în corelaţii strânse cu implicaţiile pe care le au în dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi ingineriei tehnologice.

            Aparatul matematic utilizat este elevat, fără a depăşi nivelul pregătirii studenţilor la momentul respectiv.

Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât şi prin lucrări practice şi aplicaţii principiale. Laboratorul are rolul de a obişnui studentul cu aparatura ce se foloseşte în practică şi de a materializa cunoştinţele teoretice dobândite la curs, iar aplicaţiile principiale sunt necesare înţelegerii fenomenelor fizice ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

2. Continutul stiintific al cursului

 

Cap. 1

Elemente de teoria relativităţii restrânse

1.1  Relaţiile de transformare ale lui Galilei

1.2  Experimentul lui Michelson-Morley

1.3 Principiile relativităţii restrânse

Cap. 2

Oscilaţii şi unde

2.1 Oscilaţii elastice

2.2 Unde elastice

Cap. 3

Elemente de termodinamică

3.1 Sistem termodinamic. Caracteristici

3.2 Primul principiu al termodinamicii

3.3 Principiul al doilea al termodinamicii

3.4 Potenţiale termodinamice

3.5 Principiul al treilea al termodinamicii

Cap. 4

Electromagnetism

4.1 Electrostatica

4.2 Electrocinetica

4.3 Magnetism

4.4 Câmp electromagnetic

Cap. 5

Optică ondulatorie

5.1 Interferenţa luminii

5.2 Difracţia luminii

5.3 Polarizarea luminii

Cap. 6

Bazele mecanicii cuantice

6.1 Radiaţia termică

6.2 Efectul fotoelectric

6.3 Efectul Compton

Cap. 7

Elemente de fizică cuantică şi atomică

7.1 Natura ondulatorie a microparticulelor. Undele de Broglie

7.2 Relaţiile de nedeterminare ale lui Heinserberg

7.3 Operatori în mecanica cuantică. Valori proprii. Funcţii proprii

7.4 Ecuaţia lui Schrodinger

7.5 Microparticula în groapa de potenţial

7.6 Microparticula prin bariera de potenţial. Efect tunel

7.7 Oscilatorul armonic cuantic

7.8 Momentul magnetic orbital

7.9 Spinul electronului

Cap. 8

Elemente de fizica solidului

8.1 Starea solidă. Caracteristici

8.2 Proprietăţile termice ale solidelor

8.2 Proprietăţile electrice ale solidelor

8.2 Proprietăţile magnetice ale solidelor

Cap. 9

Elemente de fizică nucleară

9.1 Caracteristicile nucleelor

9.2 Dezintegrări radioactive

9.3 Interacţia radiaţiilor nucleare cu substanţa. Aplicaţii

 

 

 

3. Continutul lucrarilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aparatele şi dispozitivele de măsură a mărimilor fizice pe care viitorii ingineri le vor întâlni în cadrul activităţilor din teren. Pentru fiecare aparat şi dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire şi principiile de funcţionare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreţinerii şi reglării acestor dispozitive.

 

 Structura lucrarilor aplicative:

 

       1.      Mărimi şi unităţi de măsură fundamentale în fizică. Metode generale de măsură. Calculul erorilor în cazul măsurătorilor directe şi indirecte. Protecţia muncii.

       2.      Măsurarea rezistenţelor cu montajul "amonte". Realizarea experimentală a circuitelor electrice; interschimbabilitatea aparatelor de măsură.

      3.      Măsurarea rezistenţelor cu montajul "aval". Realizarea experimentală a circuitelor electrice; interschimbabilitatea aparatelor de măsură.

       4.      Defectoscopie ultrasonică. Prezentarea palpatoarelor normale şi înclinate, mono - şi dublu cristal şi a palpatoarelor speciale. Studiul undelor elastice prin intemediul ecourilor apărute pe ecran

        5.      Etalonarea defectoscopului. Studiul etaloanelor A1, A2, A3 - calibrarea după ISO 9001.

        6.      Determinarea poziţiei unui defect: tipul defectului, adâncime, depărtare faţă de palpator, înclinare.

     7.      Măsurarea temperaturii cu ajutorul termorezistenţei. Determinarea experimentală a dependenţei de temperatură a rezistivităţii.

       8.      Măsurarea temperaturii cu ajutorul termocuplului. Calculul diferenţei de potenţial dintre două metale diferite.

         9.      Determinarea vâscozităţii unui fluid prin metoda Stokes.

       10.  Studiul prismei optice. Măsurarea unghiului prismei şi a unghiului limită; mersul razelor prin prismă.

      11.  Studiul reţelei de difracţie. Determinarea experimentală a fenomenelor de difracţie şi de interferenţă a luminii.

      12.  Studiul legilor transportului de energie prin radiaţie. Corpul negru şi determinarea constantei lui Stefan-Boltzmann

         13.  Studiul dependenţei de temperatură a conductivităţii semiconductorilor.

14.  Studiul diodei semiconductoare. Determinarea curentului de tăiere.

 

4. Modul de evaluare a cunoştinţelor.

 

            Conform planului de învăţământ, disciplina se încheie cu examen la sfârşitul fiecărui semestru de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele fiecărui semestru de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. şi să obţină minimul nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică şi probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conţine două subiecte teoretice şi două aplicaţii.

            Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris şi formează nota finală a disciplinei la sfârşitul fiecărui semestru de studiu.

 

5. Bibliografie

 

       1.      Picu, M., (1999), Fizica, Editura Academica, Galaţi

       2.      Sterian, P. şi Stan, M., (1985), Fizica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

       3.      Tudose, C., ş.a. (1981), Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti

       4.      Bejan, A., (1988), Fizica, Editura All, Bucureşti

      5.      Ciobanu, G., ş.a. (1983), Fizica moleculară, termodinamica şi fizica statistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

      6.      Dolacan, V., (1982), Fizica joncţiunilor semiconductoare, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti

        7.      Einstein, A., (1957), Teoria relativităţii, Editura Tehnică, Bucureşti

       8.      Gavrilă, H., ş.a., (1998), Teoria modernă a câmpului magnetic şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti

      9.      Georgescu, L., ş.a., (1983), Fizica stării lichide, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

     10.  Hristev, A., (1982), Mecanica şi acustica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

     11.  Iacob, C., (1980), Mecanica, teoretică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

      12.  Ignat, M., (1981), Întrebări şi exercitii de fizică statistică şi termodinamică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

     13.  Inţa, I., (1985), Complemente de fizică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

       14.  Mercheş, I. ş.a., (1983), Mecanica analitică şi a mediilor deformabile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

  

 

                                                                                                                Intocmit,

Prof. univ. dr. fiz. Mihaela PICU

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04