Programa ISBE

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAŢI

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: Departamentul de Ştiinţe Fundamentale

SPECIALIZREA: Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

Fizică

 

 

 

Disciplina se studiază în semestrele II şi III                                          Curs 56 ore

Repartiţia de ore săptămânală este:                                                       Aplicaţii 28 ore

Curs - 2 ore, Aplicaţii - 1 oră, în sem. II

Curs - 2 ore, Aplicaţii - 1 oră, în sem. III

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Fizică” completează şi dezvoltă cunoştinţele dobândite de către studenţi în perioada liceului, cu noţiuni noi şi mai complexe, necesare înţelegerii fenomenelor fizice şi a modului în care acestea influenţează activitatea inginerului specializat în sistemele biotehnice şi ecologice .

            Cursul permite înţelegerea fizicii, ştiinţa care studiază natura, precum şi legile după care se desfăşoară întreaga complexitate de fenomene ce au loc în cuprinsul acesteia. Acest curs este un material care prezintă din punct de vedere ştiinţific legile ce determină evoluţia fenomenelor naturale, cu toate implicaţiile ce decurg din aceasta pentru activitatea umană.

            Cursul este structurat pe două mari direcţii: prezentarea, în paralel, a legilor fizice şi a fenomenelor care conduc la poluarea mediului.

            Capitolele principale se referă la noţiunile fundamentale de fizică, cu aplicaţii directe în poluarea mediului: Mediul atmosferic, Mediul acvatic, Solul, Poluarea sonoră şi radioactivă

            Cunoaşterea tuturor acestor fenomene va ajuta viitorii specialişti să înţeleagă întreaga diversitate a fenomenelor naturale şi să aplice, în funcţie de acestea, metodele cele mai bune în vederea depoluării mediului ambiant.

            Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât şi prin lucrări practice şi aplicaţii principiale. Laboratorul are rolul de a obişnui studentul cu aparatura ce se foloseşte în practică şi de a materializa cunoştinţele teoretice dobândite la curs, iar aplicaţiile principiale sunt necesare înţelegerii fenomenelor meteorologice, fenomene ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

 

2. Conţinutul ştiinţific al cursului

 

A.     MEDIUL  ATMOSFERIC

 

CAP. 1

Generalităţi privind poluarea atmosferei  .....................

2 ore

 

1.1  Importanţa aerului. Compoziţia normală a aerului. Proprietăţile atmosferei

 

 

1.2  Poluarea aerului. Depunerea particulelor de efluenţi.

 

 

1.3  Mecanisme de transport în atmosferă.

 

 

1.4  Poluarea termică. Efectul de seră.

 

CAP. 2

Căldura şi măsurarea căldurii  .............................................….

4 ore

 

2.1  Transferul căldurii. Schimbul de căldură.

 

 

2.2  Capacitatea calorică.

 

 

2.3  Căldura specifică şi metode de măsurare a acesteia.

 

 

2.4  Schimbarea de fază.

 

CAP. 3

Schimbul de căldură  ........................................................................

2 ore

 

3.1  Conducţia.

 

 

3.2  Convecţia.

 

 

3.3  Radiaţia.

 

 

3.4  Legea lui Stefan.

 

CAP. 4

Proprietăţile termice ale substanţei ……………………..

4 ore

 

4.1  Ecuaţia de stare. Gazul ideal.

 

 

4.2  Punctul critic şi punctul triplu.

 

 

4.3  Efectul impurificării substanţelor asupra punctelor de solidificare şi de fierbere

 

 

4.4  Umiditatea aerului.            

 

 

4.5  Camera de ceaţă şi camera cu bule.

 

CAP. 5

Principiile termodinamicii  ...........................................................

4 ore

 

5.1  Energia şi lucrul mecanic în termodinamică.

 

 

5.2  Primul principiu al termodinamicii.

 

 

5.3  Transformări de stare ale gazelor ideale.

 

 

5.4  Energia internă a unui gaz ideal.

 

 

5.5  Căldurile molare ale unui gaz ideal.

 

 

5.6  Procese adiabatice ale gazelor ideale.

 

 

5.7  Al doilea principiu al termodinamicii.

 

 

5.8  Entropia.

 

 

5.9 Transformarea energiei.

 

CAP. 6

Proprietăţile moleculare ale substanţei  .......................

2 ore

 

6.1  Noţiuni de fizică moleculară. Mişcarea browniană.

 

 

6.2  Teoria cinetică a gazului ideal.

 

 

6.3  Măsurarea vitezelor moleculelor.

 

 

B.  MEDIUL ACVATIC

 

CAP. 7

GENERALITĂŢI privind poluarea MEDIULUI ACVATIC

2 ore

 

7.1  Apa în natură. Importanţa apei. Poluarea apelor. 

 

 

7.2  Proprietăţile fluidelor. 

 

CAP. 8

Proprietăţile fizice ale fluidelor şi metode fizice de determinare a acestora

4 ore

 

8.1  Presiunea.

 

 

8.2  Temperatura.

 

 

8.3  Densitatea. 

 

 

8.4  Ecuaţia de stare.

 

 

8.5  Greutatea specifică.

 

 

8.6  Vâscozitatea. 

 

 

8.7  Mişcări laminare şi mişcări turbulente. 

 

 

8.8  Cavitaţia.

 

 

8.9  Turbiditatea.

 

 

8.10 Suspensii.

 

 

8.11 Sedimente. 

 

 

8.18  Aparate de măsurare a mărimilor fizice specifice fluidelor.

 

CAP. 9

Elemente de statica fluidelor  ............................................…..

2 ore

 

9.1  Principiul vaselor comunicante. 

 

 

9.2  Principiul lui Pascal. 

 

 

9.3  Manometre. 

 

 

9.4  Forţe de presiune hidrostatice. Principiul lui Arhimede. 

 

 

9.5  Tensiunea superficială. 

 

 

9.6  Capilaritatea. 

CAP. 10

Elemente de dinamica fluidelor  .............................................

2 ore

 

10.1  Noţiuni de cinematica fluidelor. Ecuaţia continuităţii. 

 

 

10.2  Legea lui Bernoulli. 

 

 

10.3  Aparate de măsurare a mărimilor fizice din dinamica fluidelor.

 

 

10.4  Legea lui Poiseuille. 

 

 

10.5  Legea lui Stokes. 

 

 

10.6  Numărul lui Reynolds. 

 

 

 

 

C.  SOLUL

 

CAP. 11

GENERALITĂŢI privind poluarea  solului ………………...

2 ore

 

11.1  Solul şi importanţa sa. Poluarea solului. 

 

CAP. 12

Proprietăţile fizice şi mecanice ale solului ...................

2 ore

 

12.1 Proprietăţile fizice ale solului: capilaritatea, selectivitatea, temperatura,

       umiditatea. 

 

 

12.2  Determinarea proprietăţilor fizice şi mecanice ale solului.

 

 

         Determinarea mărimii granulelor din sol. Determinarea permeabilităţii

          solului. Determinarea capilarităţii solului. Determinarea temperaturii

          solului. Determinarea umidităţii solului.

 

 

d. Alte tipuri de poluări

 

CAP. 13

GENERALITĂŢI privind poluarea  sonoră ………………...

2 ore

 

13.1  Poluarea sonoră.

 

CAP. 14  

Fenomene acustice  .............................................................................

6 ore

 

14.2  Unde periodice.

 

 

14.3  Ecuaţia undelor.

 

 

14.4  Viteza undelor transversale şi longitudinale.

 

 

14.5  Unde staţionare.

 

 

14.6  Rezonanţa.

 

 

14.7  Interferenţa undelor.

 

 

14.8  Vibraţiile corpurilor.

 

 

14.9  Unde sonore.

 

 

14.10 Intensitatea. Nivelul de intensitate sonoră şi intensitatea auditivă.

 

 

14.11 Timbrul şi înălţimea.

 

 

14.12 Aplicaţii ale fenomenelor acustice.

 

 

14.13 Efectul Doppler.

 

 

 

 

CAP. 15

Electricitate în atmosferă  .......................................................

6 ore

 

15.1  Legea lui Coulomb.

 

 

15.2  Câmpul electric. Legea lui Gauss.

 

 

15.3Câmpul electric al Pământului. Efectele fiziologice ale curenţilor electrici

 

 

15.4  Gradientul potenţialului electric al atmosferei.

 

 

15.5  Curenţi electrici în atmosferă.

 

 

15.6  Originea curenţilor atmosferici.

 

 

15.7  Furtuni.

 

 

15.8  Mecanismul separării sarcinilor.

 

 

15.9  Fulgerul.

 

CAP. 16

Magnetismul terestru   ....................................................................

4 ore

 

16.1  Câmpul magnetic.

 

 

16.2  Ecuaţiile fundamentale ale câmpului magnetic staţionar.

 

 

16.3  Câmpul magnetic în interiorul substanţelor magnetizate.

 

 

16.4  Inducţia electromagnetică.

 

 

16.5  Magneţi permanenţi.

 

 

16.6  Câmpul magnetic al Pamântului.

 

CAP. 17

Generalităţi privind poluarea radioactivă .............……

2 ore

 

17.1 Poluarea radioactivă

 

cap. 18

radioactivitatea ............... ............... ............... ............... .............…..

4 ore

 

18.1 caracteristicile generale ale nucleului atomic

 

 

18.2 Radioactivitate. Legile emisiei nucleare

 

 

18.3 Efectele biologice şi protecţia împotriva radiaţiilor

 

 

3. Conţinutul lucrărilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aparatele şi dispozitivele de măsură a mărimilor fizice pe care viitorii ingineri le vor întâlni în cadrul activităţilor din teren. Pentru fiecare aparat şi dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire şi principiile de funcţionare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, întreţinerii şi reglării acestor dispozitive.

 

Structura lucrărilor aplicative:

 

1

Mărimi şi unităţi de măsură fundamentale în fizică. Metode generale de măsură. Calculul erorilor în cazul măsurătorilor directe şi indirecte. Protecţia muncii

2 ore

2

Studiul compunerii oscilaţiilor

2 ore

3

Determinarea vitezei sunetului în aer

2 ore

4

Determinarea densităţii unor materiale solide, lichide şi gazoase

2 ore

5

Determinarea densităţii substanţelor în funcţie de temperatură şi umiditate

2 ore

6

Determinarea temperaturii unor medii în funcţie de alţi parametri externi

2 ore

7

Măsurarea temperaturii unui mediu cu ajutorul termocuplurilor

2 ore

8

Măsurarea temperaturii unui mediu cu ajutorul termorezistenţei

2 ore

9

Teoria câmpului electromagnetic: măsurarea rezistenţelor cu ajutorul montajelor amonte şi aval

2 ore

10

Explicarea încălzirii şi răcirii pământului, radiaţii solare, apariţia precipitaţiilor

2 ore

11

Modelul corpului negru

2 ore

12

Studiul legilor radiaţiei

2 ore

13

Colocvii

4 ore

 

4. Modul de evaluare a cunoştinţelor.

 

            Conform planului de învăţământ, disciplina se încheie cu examen la sfârşitul fiecărui semestru de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele fiecărui semestru de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3. şi să obţină minimul nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică şi probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conţine două subiecte teoretice şi două aplicaţii.

            Rezultatul colocviului se cumulează cu nota de la examenul scris şi formează nota finală a disciplinei.

 

5. Bibliografie

 

           1.                Picu, M. (1999), Fizica, Editura Academica, Galaţi

           2.                Picu, M. (2002), Agrometeorologie, Editura Universitară, Galaţi

           3.                Picu, M. (2001), Defectoscopie ultrasonică, Editura Academica, Galaţi

           4.                Picu, M., Ene, A. (1997), Culegere de probleme, Editura Universităţii din Galaţi

           5.                Sterian, P. şi Stan, M. (1985), Fizica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

           6.                Tudose, C. ş.a. (1981), Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti

 

 

                                                                                                                Intocmit,

Prof. univ. dr. fiz. Mihaela PICU

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04