Programa Agronomie

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” din GALAȚI

FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA

CATEDRA: DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE FUNDAMENTALE

SPECIALIZREA: agronomie

PROFIL: agronomie

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI

Fizică și agrometeorologie

 

 

Disciplina se studiază în semestrul I                                                     Curs 42 ore

Repartiția de ore săptămânală este:                                                       Aplicații 28 ore

Curs - 3 ore, Aplicații - 2 ore, în sem. I

 

1. Obiectivele disciplinei de studiu

 

            Disciplina “Fizică și agrometeorologie” completează și dezvoltă cunoștințele dobândite de către studenți în perioada liceului, cu noțiuni noi și mai complexe, necesare înțelegerii fenomenelor meteorologice și a modului în care acestea influențează activitatea inginerului agronom.

            Cursul permite înțelegerea meteorologiei, știința care studiază atmosfera, precum și legile fizice după care se desfășoară întreaga complexitate de fenomene ce au loc în cuprinsul acesteia. Acest curs este un material care prezintă din punct de vedere științific legile ce determină evoluția vremii, cu toate implicațiile ce decurg din aceasta pentru activitatea umană.

            Cursul este structurat pe două mari direcții: prezentarea, în paralel, a fenomenului meteorologic și a legilor fizice care îl guvernează.

            Capitolele principale se referă la noțiunile fundamentale de meteorologie, cu aplicații directe în agronomie: Energia radiantă, Regimul termic al solului, Regimul termic al aerului, Electricitatea atmosferică, Fenomene optice în atmosferă, Acustica atmosferei.

            Cunoașterea tuturor acestor fenomene va ajuta viitorii specialiști în agronomie să înțeleagă întreaga diversitate a fenomenelor naturale și să aplice, în funcție de acestea, metodele cele mai bune în vederea obținerii unor recolte superioare, din punct de vedere calitativ și cantitativ.

            Abordarea disciplinei se face atât teoretic, cât și prin lucrări practice și aplicații principiale. Laboratorul are rolul de a obișnui studentul cu aparatura ce se folosește în practică și de a materializa cunoștințele teoretice dobândite la curs, iar aplicațiile principiale sunt necesare înțelegerii fenomenelor meteorologice, fenomene ce nu pot fi reproduse în laborator.

 

 

2. Conținutul științific al cursului

 

Cap. 1

Fundamentele mecanicii clasice

1.1  Elementele mișcării

1.2  Legile fundamentale ale mecanicii

1.3  Lucrul mecanic și energia

1.4  Legi de conservare

1.5  Aplicații în agrometeorologie: Acustica atmosferei

 

 

1.5.1    Intensitatea și viteza sunetului în atmosferă

1.5.2    Propagarea undelor sonore în atmosferă

1.5.3    Sunetele de natură meteorologică în atmosferă

 

 

Cap. 2

Teoria cinetico-moleculară a gazelor și lichidelor

2.1 Gaze ideale și gaze reale

2.2 Drumul liber mediu al moleculelor

2.3 Fenomene de transfer în gaze

2.4 Mișcarea moleculară în lichide

2.5 Tensiunea superficială; fenomene capilare

2.6 Aplicații în agrometeorologie: Aerul atmosferic

 

 

2.6.1 Compoziția aerului atmosferic

2.6.2 Structura verticală a atmosferei

2.6.3 Dependența densității aerului de temperatură, umiditate și înălțime

2.6.4 Presiunea atmosferică, variații diurne, variații anuale

2.6.5 Izobare, forme barice

Cap. 3
Elemente de termodinamică

3.1 Transformări termodinamice. Caracteristici

3.2 Principiul zero al termodinamicii

3.3 Echilibrul termic și temperatura

3.4 Primul principiu al termodinamicii

3.5 Principiul al doilea al termodinamicii

3.6 Principiul al treilea al termodinamicii

 

3.7 Aplicații în agrometeorologie: Regimul termic al solului și regimul termic al aerului

 

3.7.1 Mecanismul propagării căldurii în sol

3.7.2 Distribuția pe verticală a temperaturii solului

3.7.3 Distribuția temperaturii în atmosfera liberă

3.7.4 Mișcările verticale și orizontale ale aerului

3.7.5 Precipitații atmosferice

3.7.6 Vapori de apă în atmosferă

Cap. 4

Teoria câmpului electromagnetic

4.1 Electrostatica

 

 

4.1.1 Legea lui Coulomb. Câmp electric. Potențial electric

4.1.2 Capacitatea electrică. Energia câmpului electrostatic

 

 

4.2 Electrocinetica

 

 

4.2.1 Curentul electric

4.2.2 Legile electrocineticii

 

 

4.3 Magnetismul

 

 

4.3.1 Inducția magnetică și electromagnetică

4.3.2 Forța electrodinamică

4.3.3 Energia câmpului magnetic

 

 

4.4  Aplicații în agrometeorologie: Electricitatea atmosferică

 

 

4.4.1 Ionizarea atmosferei

4.4.2 Câmpul electric al atmosferei

4.4.3 Descărcări electrice în atmosferă

4.4.4 Fenomene orajoase

 

Cap. 5

Teoria electromagnetică a luminii

5.1 Reflexia și refracția luminii

5.2 Dispersia și absorbția luminii

5.3 Difuzia luminii

5.4 Propagarea luminii în medii anizotrope

5.5 Interferența luminii

5.6 Difracția luminii

5.7 Aplicații în meteorologie: Fenomene optice în atmosferă

 

 

5.7.1 Fenomene optice datorate refracției

5.7.2 Fenomene optice în nori și precipitații

5.7.3 Fenomene optice datorită difracției

5.7.4 Vizibilitatea

 

Cap. 6

Fundamentele teoriei cuantice

6.1 Radiația termică

6.2 Legea lui Kirchhoff. Corpul negru

6.3 Legea Stefan-Boltzmann

6.4 Legea de distribuție a lui Planck

6.5 Natura corpusculară a radiației

6.6 Aplicații în agrometeorologie: Energia radiantă

 

 

6.6.1 Radiațiile în atmosferă și legile acestora

6.6.2 Radiația directă și constanta solară

6.6.3 Absorbția selectivă a radiațiilor solare de către sol

6.6.4 Reflexia radiațiilor solare de către sol

6.6.5 Radiația pământului și a atmosferei

6.6.6 Radiația efectivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conținutul lucrărilor de laborator

 

            La lucrările de laborator se urmărește familiarizarea studenților cu aparatele și dispozitivele de măsură a mărimilor fizice pe care viitorii ingineri agronomi le vor întâlni în cadrul activităților din teren. Pentru fiecare aparat și dispozitiv sunt prezentate modul de alcătuire și principiile de funcționare.

            De asemenea, sunt dezvoltate deprinderile necesare exploatării, și reglării acestor dispozitive.

 

 

 

 

 

 

 

Structura lucrărilor aplicative:

 

1

Mărimi și unități de măsură fundamentale în fizică și meteorologie. Metode generale de măsură. Calculul erorilor în cazul măsurătorilor directe și indirecte. Protecția muncii

2

Fundamentele mecanicii clasice - Aplicații în agrometeorologie: Determinarea vitezei sunetului în aer, Studiul compunerii oscilațiilor

3

Fundamentele mecanicii clasice - Aplicații în agrometeorologie: Regimul vânturilor, Frecvența pe direcții, Viteza, Principalele vânturi

4

Teoria cinetico-moleculară a gazelor și lichidelor - Aplicații în agrometeorologie: Determinarea densității substanțelor în funcție de temperatură și umiditate, Determinarea densității unor materiale solide, lichide și gazoase

5

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Caracteristicile circulației generale a atmosferei, Principalii centri barici, Frecvența maselor de aer cu diferite caracteristici deasupra Bărăganului, Caracteristicile suprafeței acive.

6

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Determinarea temperaturii unor medii în funcție de alți parametri externi, Măsurarea temperaturii unui mediu cu ajutorul termocuplurilor, Măsurarea temperaturii unui mediu cu ajutorul termorezistenței

7

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Temperatura aerului, Temperatura medie anuală, Temperaturile medii lunare, Temperaturile medii zilnice, Temperaturi orare, Temperaturi exterme absolute, Zilele cu diferite temperaturi caracteristice

8

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Temperatura solului, Temperatura la suprafața solului, Variația temperaturii solului cu adâncimea, Potențialul termic al solului în stratul arabil

9

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Umezeala aerului, Umezeala relativă, Deficitul de saturație

10

Elemente de termodinamică - Aplicații în meteorologie: Precipitații atmosferice,, Cantități medii anuale, lunare, Variații periodice și neperiodice, Durata și intensitatea precipitațiilor, Stratul de zăpadă

11

Elemente de termodinamică - Aplicații în agrometeorologie: Fenomene climatice caracteristice: Evapotranspirația, Roua, Furtuni, Grindina, Bruma, Înghețul, Viscolul

12

Teoria câmpului electromagnetic - Măsurarea rezistențelor cu ajutorul montajelor amonte, Măsurarea rezistențelor cu ajutorul montajelor aval

13

Teoria electromagnetică a luminii - Aplicații în meteorologie: Formarea haloului, culoarea cerului, forma bolții cerești, iluminarea diurnă și nocturnă, etc., Studiul reflexiei și refracției luminii, Studiul dispersiei luminii

14

Fundamentele teoriei cuantice - Aplicații în agrometeorologie: Explicarea încălzirii și răcirii pământului, radiații solare, apariția precipitațiilor, etc., Modelul corpului negru și studiul legilor radiației

 

 

4. Modul de evaluare a cunoștințelor.

 

            Conform planului de învățământ, disciplina se încheie cu examen la sfârșitul semestrului de studiu.

            Lucrările de laborator se evaluează prin colocviu la finele semestrului de studiu, iar rezultatul se notează cu note de la 1 la 10. Este obligatoriu ca fiecare student să aibă parcursă întreaga programă de laborator, specificată la pct. 3 și să obțină minimul nota 5 pentru a promova colocviul. Acest colocviu constă în probă teoretică și probă practică.

            Examenul constă în lucrare scrisă, ce conține două subiecte teoretice și două aplicații; acestea sunt probleme de calcul ale  mărimilor ce intervin în studiul fenomenelor prezentate la curs.

           

 

5. Bibliografie

 

           1.     Picu, M. (1999), Fizica, Editura Academica, Galați

           2.     Picu, M., (2002), Agrometeorologie, Editura Academica, Galați

           3.     Picu, M., Ene, A. (1997), Culegere de probleme, Editura Universității din Galați

           4.     Picu, M. (2001), Defectoscopie ultrasonică, Editura Academica, Galați

           5.     Sterian, P. și Stan, M. (1985), Fizica, Editura Didactică și Pedagogică, București

           6.     Tudose, C. ș.a. (1981), Fizică, Editura didactică și pedagogică, București

           7.     Ciulache, S. (1993), Meteorologie aplicată, Editura Universității din București

           8.     Stăncescu, I și Balllif, S. (1994), Meteorologie, Editura Albatros, București

         9.     Stoica, C. și Cristea, N. (1991), Meteorologie generală, Editura tehnică, București

 

 

                                                                                                                Intocmit,

Prof. univ. dr. fiz. Mihaela PICU

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04