Mihaela Picu

09/05/04

Home
Programa Fizica
Programa ISBE
Programa Acustica
Programa UTIH
Programa IEDM
Programa Constructii
Programa Agronomie
Programa Mecanica
Constructii Urbane

 

 
Hit Counter
People have
visited my page!

CURRICULUM  VITAE

 

 

1.      Numele de familie: PICU

2.      Numele de botez:  Mihaela Emma

3.      Data şi locul naşterii: 28 august 1961,  Brăila

4.      Naţionalitatea: Română

5.      Starea civilă: Căsătorită, un copil

6.      Pregătirea de bază:  Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti.

 Data efectuării studiilor: 1980-1984, Media finală: 9,37 (10-la examenul de diplomă).

7.      Titluri ştiinţifice:

-      -    doctor în ramura de ştiinţă TEHNICĂ, specializarea Acustică tehnică.

-          centrul universitar de pregătire: Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi.

-          titlul tezei: "Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor în industria alimentară".

-          anul obţinerii titlului: 1997.

8.      Activitate profesională:

    -         profesor stagiar la Şcoala Generală Măxineni, judeţul Brăila - prin repartiţie guvernamentală (septembrie 1984 – iulie 1988);

    -                  fizician-controlor la Laboratorul de control nedistructiv de la S.C. "Promex" S.A., Brăila (august 1988 - martie 1989);

     -           fizician cercetător în cadrul Catedrei de Fizică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi (martie 1989 - septembrie 1989);

    -          asistent, titularizat prin concurs în cadrul Catedrei de Fizică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi (octombrie 1989 - februarie 1994);

    -          Lector, titularizat prin concurs, în cadrul catedrei Utilaj Tehnologic şi Tehnologii, Facultatea de Inginerie din Brăila, Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi (februarie 1994 – februarie 2000).

     -          Conferenţiar, doctor în acustică tehnică, titularizat prin concurs, în cadrul catedrei Utilaj Tehnologic şi Tehnologii, Facultatea de Inginerie din Brăila, Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi (februarie 2000 – februarie 2004).

     -          Profesor universitar, doctor în acustică tehnică, titularizat prin concurs, în cadrul catedrei Utilaj Tehnologic şi Tehnologii, Facultatea de Inginerie din Brăila, Universitatea "Dunărea  de Jos" din Galaţi (februarie 2004 – prezent).

 

 

9. Memoriu  de  activitate  profesională  şi  ştiinţifică

 

 

·        Activitate de elaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice şi didactice

 

 

 

 

Tipul lucrării

Caracteristica

lucrării

Nr. de lucrări

După

2000

Observaţii

1.

Cărţi

Autor unic:

8

6

în edituri recunoscute

CNCSIS sau

cu referenţi ştiinţifici

Coautor:

2

1

Colaborator

1

-

2.

Lucrări ştiinţifice publicate şi susţinute

În reviste din străinătate    

24

11

 

În conferinţe internaţionale

23

12

În reviste ale Academiei Române

8

-

În analele universităţilor din România

15

8

În reviste ale instituţiilor centrale

13

-

În Sesiunea de Comunicări de Acustică ale Academiei Române

5

1

În Conferinţa Naţională de Fizică

6

2

În simpozioane naţionale

14

10

În simpozioane locale

14

-

Alte publicaţii

2

-

3.

Contracte de cercetare

În ţară

5

3

membru in colectiv

În străinătate

3

1

4.

Proiecte ştiinţifice bilaterale

 

1

1

Cu Universitatea

din Ghent, Belgia

5.

Brevete

Acordat

2

1

aplicat la S.C. Brailact S.A. (1997)

Propunere

1

1

 

6.

Citări

11

9

7.

Recenzii

4

4

8.

Îndrumător la sesiuni studenţeşti

3

3

 

 

 

 

 

·        Activitate profesională

 

10. Activitate didactică

 

            Am abordat toate activităţile corespunzătoare postului pe care l-am ocupat

-         prelegeri,

-         seminarii,

-         lucrări practice.

 

            În prezent sunt cadru dudactic titular în cadrul Facultăţii de Inginerie din Brăila, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi la:

 

-                 - disciplina Acustică, specializarea Termofizică şi aerodinamică, anul VI, Studii Aprofundate;

-                 disciplina Fizică tehnică, în domeniul Inginerie Mecanică, anul II;

-                  -  disciplina Fizică statistică, specializarea Termofizică şi aerodinamică, anul VI, Studii Aprofundate;

-                    -   disciplina Fizică, profilul Inginerie Economică, Ingineria Mediului, Ingineria Industrială, anii I şi II.

 

De asemenea, în anii trecuţi, am fost cadru didactic titular în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi la:

 

-                    -  disciplina Defectoscopie ultrasonică, specializarea Tehnici de Control Nedistructiv, anul VI, Studii Aprofundate;

-                         -     disciplina Evoluţia cinetică a coloizilor, specializarea Dinamica sistemelor disperse, anul VI, Studii Aprofundate;

 

iar în cadrul Facultăţii de Inginerie din Brăila, am fost mai fost cadru didactic titular la:

-                        -  disciplina Agrometeorologie, profilul Agricol, specializarea Agricultură; anul I.

 

 

   La aceste discipline am condus seminariile şi lucrările practice, ocupându-mă de organizarea şi dotarea laboratoarelor.

Lucrările de laborator au fost efectuate pe standuri de lucru, de a căror concepţie şi execuţie m-am ocupat personal, astfel încât laboratorul din cadrul Facultăţii de Inginerie din Brăila conţine lucrări practice de:

          -                 Acustică (determinarea a vitezei sunetului în aer prin metoda compunerii oscilaţiilor perpendiculare, determinarea vitezei ultrasunetelor în lichide, camera de rezonanţă, măsurarea intensităţii acustice cu metoda termocuplului, defectoscopie ultrasonică, etc.);

           -            Fizică (determinarea temperaturilor cu ajutorul termorezistenţei şi a termocuplelor; studiul legilor transportului de energie prin radiaţie, studiul dilatării metalelor, studiul conductivităţii electrice a metalelor, studiul osciloscopului, efectul fotoelectric, studiul diodei semiconductoare, etc.);

         -   Agrometeorologie şi disciplina Fizică, profilul Ingineria Mediului (măsurarea temperaturilor, a presiunii atmosferice, a punctului de rouă, a umidităţii, măsurători de altitudine, studiul capilarităţii şi a tensiunii superficiale, etc.).

M-am preocupat de elaborarea de:

       -           monografii: Acustica şi Fizica;

       -            tratate: Defectoscopie ultrasonică;

       -             manuale: Agrometeorologie şi Sisteme disperse;

     -         culegeri de probleme: Culegere de probleme de mecanică fizică şi acustică şi Culegere de probleme de fizică;

      -              îndrumare de laborator: Lucrări de laborator de acustică, Lucrări practice de fizică şi Instrumente meteorologice şi de determinare a parametrilor mediului înconjurător

 

Alte activităţi didactice au mai fost:

-                    --     participare la examenele de admitere în învăţământul superior ca membru al comisiei de corectare în cadrul Universităţii din Galaţi;

-                      --     membru al comisiei la examenele de licenţă şi de diplomă;

-          dezvoltarea de curriculum pentru specializarea Termofizică şi aerodinamică, (Studii Aprofundate) şi pentru domeniul Inginerie Mecanică;

-            programe la fizica pentru IDD, pentru Galaţi şi Focşani;

-                 --   preşedinte de comisii de bacalaureat ;

-                   ---    îndrumător pentru participanţii la Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti.

11. Activitate ştiinţifică

            Activitatea mea ştiinţifică s-a desfăşurat în următoarele direcţii:

q         stabilirea de noi tehnici de determinare a unor mărimi ultraacustice:

·        propagarea undelor elastice şi electromagnetice în medii reale;

·        determinarea caracteristicilor materialelor din măsurătorile parametrilor ultrasonici;

q         utilizarea ultrasunetelor în industria alimentară:

·        utilizarea ultrasunetelor în vederea producerii emulsiilor alimentare;

·        utilizarea undelor acustice în industriile alimentare fermentative;

·        determinarea caracteristicilor unor medii biologice;

·        comportarea celulelor vii în câmp acustic;

·                 influenţa câmpurilor acustice asupra unor sisteme disperse (polimeri, coloizi);

q         utilizarea ultrasunetelor în controlul materialelor:

·        controlul nedistructiv al metalelor bazat pe propagarea undelor ultrasonore;

·        metode nedistructive de determinare ultrasonică a adâncimii stratului durificat prin cementare;

·        utilizarea ultrasunetelor în analiza unor soluţii de electroliţi;

q         utilizarea undelor acustice la determinarea caracteristicilor mediului înconjurător:

      ·        utilizarea undelor acustice în controlul poluării apelor reziduale;

·        controlul poluării sonore;

      ·        analiza sistemelor acustice neliniare.

Aceste cercetări s-au concretizat în:

  - comunicări la diferite simpozioane naţionale (Sesiunile de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române, Conferinţele Naţionale de Fizică, etc.),

- conferinţe internaţionale (Belgia, Anglia, Polonia, Turcia, Rep. Cehă),

- publicaţii în reviste de prestigiu din ţară (Romanian Journal of Biophysics, Anale

  ale Universităţilor din România, etc)

  - publicaţii în reviste din străinătate (Physics in Medicine & Biology, Trends in  food science & technology, Journal of Dairy Science, etc.).

Datorită cunoştinţelor dobândite în 20 ani de experienţă, atât ca acustician, cât şi ca pedagog, am fost aleasă ca referent al unor teze de doctorat, ca recenzor al unor lucrări ştiinţifice (A Xvi-a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidelor, cu participare internaţională) şi să prezint referate ştiinţifice în cadrul catedrei.

12. Activitate tehnică

 

Am desfăşurat cercetări ştiinţifice cu aplicabilitate tehnică în cadrul unor contracte:

    ·                în ţară (Cercetări privind caracterizarea fizico-chimică a membranelor tehnice, Tehnologie neconvenţională de valorificare a reziduurilor de lemn pentru cogenerarea prin gazeificare),

     ·                în străinătate (Studiul mecanismelor de generare a undelor acustice prin metode bazate pe emisii laser, Relationship University-Enterprise and Dissemination of results)

 

De asemenea, cercetările privind folosirea câmpului ultrasonic în industria alimentară, la prelucrarea laptelui şi a brânzeturilor s-au finalizat prin:

     ·                2 brevete de invenţie acordate, din care cel intitulat: Metodă ultrasonică pentru urmărirea procesului de coagulare a laptelui a fost aplicat în 1997 la S.C. Brailact S.A.,

       ·                1 propunere de brevet de invenţie (Metodă ultrasonică de sărare a brânzeturilor).

 

·        Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale

 

13. Simpozioane internaţionale din străinătate

 

          -          The 1st Convention of EAA-European Acoustics Association EEIG, Antwerpen, 1996, Belgia;

          -          Chemical Scientist position  to investigate  the safety of diagnostic ultrasound,          London, 1998, Anglia;

           -          The Third International Conference of Agro and Food Products, Lublin, 1998, Polonia;

          -          The Fourth International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, 2000, Turcia;

           -          The 5th International Conference on Food Physics, Brno, 2002, Republica Cehă.

          -          The 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences, Pécs, 2004, Ungaria

 

 

 

 

14. Simpozioane internaţionale din România

 

            -          3rd National Conference of biophysics with International Participation,       Bucureşti, 1994;

             -          The Second International Conference on Food Physics,  Bucureşti, 1996;

             -          Simpozion Ştiinţific Internaţional, Universitaria ropet, Petroşani, 2000;

          -          A XXIX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională “TEHNOLOGII MODERNE ÎN SECOLUL XXI”, Academia Militară Tehnică, Bucureşti, 2001;

           -          Sesiune naţională cu participare internaţională de comunicări tehnico-ştiinţifice “Relansare economică şi socială-Brăila 2001”, Brăila, 2001;

           -          Sesiunea Jubiliară de Comunicări ştiinţifice, ISBTeh – 2002, Bucureşti, 2002;

           -          Proceeding of the First International Conference on Environmental Research and Assesment, Bucureşti, 2003.

 

15. Sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale

 

-      Sesiunea de comunicări ştiinţifice de Acustică ale Academiei Române

·        Bucureşti, 15-16 oct, 1996

·        Bucureşti, 14-15 oct, 1997

·        Bucureşti, 13-14 oct, 1998

·        Bucureşti, 7-8 oct, 1999

·        Bucureşti, 12-13 oct, 2000;

 

-     National Physics Conference

·        Constanţa, 13-15 oct, 1993

·        Sibiu, 21-24 sept, 1994

·        Baia Mare, 30 nov-2 dec, 1995

·        Constanţa, 16-18 sept, 1998

·        Constanţa, 20-22 oct, 2000

·        Iaşi, 18-20 oct, 2001;

 

 

           -                 A XV-a sesiune de comunicări tehnico-ştiinţifice-Promex '89, Brăila,1989;

          -                 Sesiunea de comunicări ştiinţifice consacrate aniversării a 45 ani de învăţământ superior la Galaţi, Galaţi, 1993;

           -                 "Progrese în tehnologia şi ingineria produselor alimentare", Galaţi, 1995;

           -                 Sesiunea  jubiliară 1961-1996, Bacău, 1996;

           -                 Sesiune Jubiliară: 50 Ani de Învăţământ Superior, Galaţi, 1998;

           -                 ALTEXIM, Tehnologii alimentare şi utilaj tehnologic alimentar, Sibiu, 1998;

          -                 6th COMEFIM Conference on Fine Mechanic and Mechatonic, COMEFIM’6 2002, Brasov, 2002;

         -                 A XII a Conferinţă cu participare internaţională Tehnologii şi Produse Noi în Construcţia de Maşini, TEHNOMUS XII, Suceava, 2003.

 

·        Limbi străine

 

16. Atestate de cunoaştere a limbii engleze şi franceze

 

eliberate de Catedra de Limbi Străine a Universităţii "Dunărea  de Jos" din Galaţi.

 

·        Adeziune la organizaţii ştiinţifice şi profesionale

 

17. Membru al:

 

           -                 Asociaţiei Naţionale de Biofizică, cu sediul la Bucureşti;

           -                 International Society of Food Physicists, cu sediul la Budapesta;

         -                 Asociaţiei Specialiştilor din Industria Laptelui din România, asociaţie neguverna-mentală de nivel republican, cu sediul la Bucureşti;

           -                 Centrul de Excelenţă în Biotehnologie din cadrul catedrei de Bioinginerie în Industria Alimentară, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi.

 

 

 

Home | Programa Fizica | Programa ISBE | Programa Acustica | Programa UTIH | Programa IEDM | Programa Constructii | Programa Agronomie | Programa Mecanica | Constructii Urbane

This site was last updated 09/05/04